இவ் ஆண்டு பாடசாலைகளுக்கு நீண்ட விடுமுறை:

இந்த (2023) வருடத்திற்கான பாடசாலை விடுமுறைகள் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் 22 ஆம் திகதி முதல் எதிர்வரும் 2024 பெப்ரவரி மாதம் 02ஆம் திகதி வரை வழங்கப்படுவதாக கல்வி அமைச்சர் கலாநிதி சுசில் பிரேமஜயந்த தெரிவித்துள்ளார்.

இன்று (24) பாராளுமன்றத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சமன் பிரியா ஹேரத் எழுப்பிய வாய்மூல கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் போதே கல்வி அமைச்சர் இதனைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *