யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த விக்னரூபன் ஐக்கிய அமெரிக்காவின் அரிசோனா மாநில பல்கலைக்கழகத்தில் ஆய்வு விஞ்ஞானியாக நியமனம்:

யாழ் – வரணியைச் சேர்ந்த கந்தசாமி விக்னரூபன் அவர்கள் ஐக்கிய அமெரிக்காவின் அரிசோனா மாநில பல்கலைக்கழகத்தில் ஆய்வு விஞ்ஞானியாக நியமனம் பெற்றுள்ளார்.

கந்தசாமி விக்னரூபன் யாழ் பருத்தித்துறை ஹாட்லிக் கல்லூரியின் உயர்தர மாணவனும், யாழ் பல்கலைக்கழக பௌதிகவியற் பேராசிரியரும் ஆவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *