நிறைவேறியது பெறுமதி சேர் வரிதிருத்த சட்டமூலம்!

திருத்தங்களுடனான பெறுமதி சேர் வரிதிருத்த சட்டமூலத்தின் இரண்டாம் வாசிப்பு மேலதிக வாக்குகளினால் நாடாளுமன்றில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

சட்டமூலத்திற்கு ஆதரவாக 59 வாக்குகளும் எதிராக 35 வாக்குகளும் அளிக்கப்பட்டன.

இதற்கமைய திருத்தங்களுடனான பெறுமதி சேர் வரித்திருத்த சட்டமூலத்தின் இரண்டாம் வாசிப்பு 24 மேலதிக வாக்குகளினால் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *