உள்ளூராட்சி நிறுவன ஊழியர்களுக்கு நிரந்தர அரச சேவை !

மாகாண சபைகளுக்கு உட்பட்ட உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களில் உள்ள ஊழியர்கள் நிரந்தரமாக அரச சேவையில் இணைத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் என இராஜாங்க அமைச்சர் ஜானக வக்கம்புர தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சரவை அங்கீகாரம் கிடைத்தவுடன் அவர்கள் நிரந்தரமாக சேவையில் இணைத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் என இராஜாங்க அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதன் கீழ் மாகாண சபைகளுக்குட்பட்ட உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களில் இதுவரை உறுதிப்படுத்தப்படாத 8400 ஊழியர்கள் அரச சேவையில் இணைத்துக் கொள்ளப்படவுள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *